Projekty Unijne

Zapytanie ofertowe

Fundacja Akademia Umiejętności realizuje projekt „Akademia Malucha” nr RPLU.09.04.00-06-0024/18 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

Oś Priorytetowa 9 Rynek pracy, Działanie 9.4 Godzenie życia zawodowego i prywatnego.

Głównym celem projektu pt. „Akademia Malucha” w Parczewie, jest poprawa szans na zatrudnienie 20 UP (17K i 3M), pełniących funkcje wychowawczo-opiekuńcze nad dziećmi do lat 3. Projekt ma na celu zwiększyć szanse powrotu na rynek pracy. Grupa docelowa to rodzice i pełnoprawni opiekunowie dzieci do lat 3 w ilości 20 osób, głównie kobiety, których kariera na rynku pracy została przerwana przez macierzyństwo. Realizacja projektu zakłada również propagowanie równego traktowania kobiet i mężczyzn w dostępie do zatrudnienia oraz poprawę godzenia życia rodzinnego z zawodowym przez stworzenie profesjonalnych warunków opieki nad dziećmi do lat 3.

Wartość projektu: 1 037 146,25 zł
Dofinansowanie projektu z UE: 881 574,31 zł


Pliki do pobrania: