Projekty Unijne

Lublin, dn. 05.05.2021 r.
ZAPYTANIE OFERTOWE NR 01/05/FAU/2021
Niniejsze zapytanie ofertowe dotyczy wykonania placu zabaw, z zakupem i montażem wyposażenia, wykonaniem ogrodzenia placu, w ramach projektu pn. ,,Akademia Malucha” w Żłobku Akademia Malucha ul. Włoska 8, 21- 500 Białej Podlaska, nr wniosku: RPLU.09.04.00-06-0023/18, Działanie 9.4 Godzenie życia zawodowego i prywatnego ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 w zakresie Osi Priorytetowych 9-12 RPO WL 2014-2020.

Załączniki: