Niepubliczna Placówka Doskonalenia Zawodowego Nauczycieli Akademia Umiejętności


Nasza misja

Jesteśmy grupą edukatorów, którzy chcą pomóc szkołom i placówkom spełnić na jak najwyższym poziomie wymagania jakościowe określone przez państwo oraz wspomagają we wdrażaniu innowacji użytecznych dla uczniów. Prowadzimy profesjonalne, ciekawe szkolenia bogato wsparte opracowanymi przez nas materiałami wysoko ocenianymi przez środowiska edukacyjne, w tym przez Ośrodek Rozwoju Edukacji (ORE), a co najważniejsze wszystkie te materiały zostały wystandaryzowane w małych i dużych placówkach i szkołach. W naszej ofercie są szkolenia indywidualne i grupowe, konsultacje w siedzibie Fundacji Akademia Umiejętności i w placówkach, pomagamy wdrażać nowe działania w szkołach, chętnie uczestniczymy w wyjazdowych posiedzeniach rad pedagogicznych.

Indywidualne szkolenia organizujemy w siedzibie Fundacji Akademia Umiejętności. Są to szkolenia w kameralnych czteroosobowych grupach, co sprzyja swobodnej dyskusji, wyjaśnieniu wszystkich wątpliwości i efektywnemu uczeniu się. Prowadzimy szkoleniowe posiedzenie rady pedagogicznej jako szkolenia grupowe, dostosowując treści zajęć do potrzeb klientów. Szkoły, które z nami współpracują, mają prawo drogą elektroniczną do indywidualnych konsultacji w czasie transferu nowych treści do praktyki.

Zapewniamy wysoką jakość udzielanego przez nas wsparcia.
Zapraszamy do współpracy – Małgorzata Jadczak-Nowacka dyrektor ds. szkoleń


Nasza oferta dla przedszkoli

Monitorowanie realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego

W bieżącym roku szkolnym monitorowanie realizacji podstawy programowej jest objęte ewaluacją problemową Lubelskiego Kuratora Oświaty. Szkolenie prowadzone jest według poradnika „Nie taki diabeł straszny – monitorowanie podstawy programowej wychowania przedszkolnego i I etapu edukacji” wydanego przez Ośrodek Rozwoju Edukacji (ORE), a naszego autorstwa. Uczestnicy otrzymają materiały:

 • karty diagnozy osiągnięć dziecka,
 • karty wspomagania dziecka,
 • przykładowe procedury monitorowania,
 • karty planowania zajęć,
 • schemat raportu z badań.

Cele szkolenia:

  • Opracowanie procedury monitorowania,
  • Posługiwanie się metodami i narzędziami badawczymi,
  • Poznanie struktury i treści raportu z badań.
Cena szkolenia: 300 zł (4 godz.)

Portfolio jako nowoczesna metoda obserwacji rozwoju dziecka

Portfolio – teczki systematycznie zbieranych prac dziecięcych, które ilustrują indywidualne osiągnięcia, postępy i sposoby postępowania. Nadrzędnym celem portfolio jest obudzenie w dziecku poczucia własności wobec swoich dokonań, rodzi ono bowiem dumę, odpowiedzialność i chęć działania. Portfolio w polskiej literaturze dydaktycznej występuje jako metoda nauczania, ale na świecie jest to wysoko ceniona metoda oceniania osiągnięć dziecka. Do jej zalet należy zaliczyć budowanie wysokiej samooceny wychowanka, a to z kolei jest doskonałą bazą do podjęcia edukacji szkolnej. Portfolio jest zbiorem sukcesów dziecka. Nauczymy, jak ten zbiór tworzyć i jak go wykorzystywać.

Uczestnicy otrzymają przykładowe portfolio oraz teoretyczne opracowanie tej metody.

Cele szkolenia:

  • Poznanie podstaw teoretycznych metody portfolio,
  • Analiza przykładowych portfolio dzieci,
  • Ustalenie zasad stosowania portfolio.
Cena szkolenia: 300 zł (4 godz.)


Nasza oferta dla szkół podstawowych

Monitorowanie realizacji podstawy programowej I i II etapu szkoły podstawowej

W bieżącym roku szkolnym monitorowanie realizacji podstawy programowej jest objęte ewaluacją problemową Lubelskiego Kuratora Oświaty. Realizacja podstawy programowej jest podstawowym zadaniem szkoły. Nasze szkolenie daje wgląd w to, na jakim poziomie uczniowie osiągają obowiązkowe treści. Narzędzia pomagają w opracowaniu merytorycznej, bogatej treściowo oceny opisowej. Monitorowanie pozwoli na diagnozę osiągnięć uczniów bez potrzeby stosowania organizowanych komercyjnie przez firmy zewnętrzne jednostkowych badań, które są stresujące dla uczniów i nieprecyzyjne w diagnozie. Umożliwi też (chętnym) wyeliminowanie stopni szkolnych z praktyki edukacji wczesnoszkolnej. Wszystkie narzędzia są wystandaryzowane i pochodzą z poradnika „Nie taki diabeł straszny – monitorowanie realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego i I etapu edukacji” wydanego przez ORE. Narzędzia do I i II etapu są przetestowane w małych i dużych szkołach. Uczestnicy otrzymują:

 • Karty diagnozy osiągnięć uczniów do wszystkich zajęć edukacyjnych w szkole podstawowej,
 • Kartę ustalania metod sprawdzania osiągnięć uczniów,
 • Kartę planowania zajęć,
 • Przykładową procedurę monitorowania,
 • Schemat raportu z badań.

Cele szkolenia:

  • Opracowanie procedury monitorowania,
  • Posługiwanie się metodami i narzędziami badawczymi,
  • Poznanie struktury i treści raportu z badań.
Cena szkolenia: do 10 osób – 350 zł; do 20 osób – 450 zł; do 30 osób – 550 zł; powyżej 40 – 650 zł (4 godz.)

Portfolio jako nowoczesna kształtująca metoda obserwacji rozwoju ucznia

Portfolio – teczki systematycznie zbieranych prac uczniowskich, które ilustrują indywidualne osią-gnięcia, postępy i sposoby postępowania. Nadrzędnym celem portfolio jest obudzenie w uczniu poczucia własności wobec swoich dokonań, rodzi ono bowiem dumę, odpowiedzialność i chęć uczenia się. Portfolio to samoocena ucznia nastawiona na jego sukces. Uczeń z pomocą nauczyciela wybiera swoje najlepsze prace tworząc teczkę zwaną właśnie portfolio. Jest to świadectwo jego osiągnięć umożliwiające rozpoznanie jego mocnych stron np. według wielorakiej inteligencji Gardnera oraz pomoże w planowaniu dalszego rozwoju dziecka. Metoda portfolio jest przyjazna dla dziecka i rodziców. Jeśli chcecie mieć Państwo w szkole uczniów, którzy wierzą w swoje możliwości i są zmotywowani do dalszej pracy, należy skorzystać z naszego szkolenia.

Uczestnicy otrzymają przykładowe portfolio oraz teoretyczne opracowanie tej metody.

Cele szkolenia:

  • Poznanie podstaw teoretycznych metody portfolio,
  • Analiza przykładowych portfolio dzieci,
  • Ustalenie zasad stosowania portfolio.
Cena szkolenia: do 10 osób – 350 zł; do 20 osób – 450 zł; do 30 osób – 550 zł; powyżej 40 – 650 zł (4 godz.)


Nasza oferta dla dyrektorów i nauczycieli

Możliwości wykorzystania w pracy szkoły i przedszkola monitorowania realizacji podstawy programowej

W wymaganiach jakościowych sformułowano oczekiwanie wykorzystania wyników ewaluacji w pracy szkoły. Nasza propozycja dotyczy problemu, do czego użyć monitorowanie realizacji podstawy programowej. Możliwości jest wiele, ale najważniejsze jest zachęcenie nauczycieli do opracowania autorskich programów, które będą dostosowane do poziomu osiągnięć ich uczniów, zaś własny program pomaga w planowaniu pracy z uczniami. Dobra znajomość podstawy programowej daje szansę na dobór właściwych podręczników, a nie tylko sugerując się bogactwem oferty wydawnictw edukacyjnych. Można też zaplanować wyposażenie niezbędne przy realizacji podstawy programowej, wtedy zakupy będą rzeczywiście wspierać pracę uczniów. Proponujemy też nowatorskie podejście do wspomagania uczniów mających problemy edukacyjne. Uczestnicy otrzymają:

 • Karty monitorowania realizacji podstawy programowej,
 • Karty planowania pracy z uczniami,
 • Karty wspomagania uczniów.

Proponowany zakres wykorzystania monitorowania:

 • Programy nauczania,
 • Wybór podręczników szkolnych,
 • Planowanie wyposażenia szkoły,
 • Modyfikacja szkolnego systemu oceniania,
 • Planowanie pracy z uczniami,
 • Wspomaganie uczniów.

Cena szkolenia: 100 zł od osoby (4 godz.)

Uwaga: szkolenia odbywają się w małych kameralnych czteroosobowych grupach. Uczestnicy otrzymują komplet narzędzi oraz materiały wspomagające.

Obserwacja zajęć jako najważniejsze zadanie dyrektora w nadzorze pedagogicznym

Dyrektor nie musi być specjalistą od finansów (od tego jest księgowa), ani od spraw kadrowych (od tego jest kadrowa), ale musi być specjalistą od spraw metodycznych. Obserwacja zajęć, która jest obowiązkiem kadry kierowniczej, wymaga profesjonalnego podejścia. I takie podejście proponujemy Państwu. Nasza oferta to nowe podejście do tego zadania kierowniczego. Metoda obserwacji i analizy zajęć oraz materiały pomocnicze pomogą Państwu wypełnić to zadanie z pożytkiem dla uczniów i wychowanków. Uczestnicy otrzymają:

 • Zasady obserwacji zajęć,
 • Kartę jakościowej analizy zajęć,
 • Słownik pojęć metodycznych,
 • Opisy przykładowych lekcji,
 • Schemat raportu z obserwacji.

Cele szkolenia:

  • Poznanie nowej koncepcji obserwacji zajęć,
  • Ustalenie logistyki obserwacja zajęć,
  • Analizowanie zajęć edukacyjnych – jakościowe i ilościowe,
  • Przygotowanie raportu z obserwacji zajęć i wykorzystanie wyników badań w pracy szkoły.
Cena szkolenia: 150 zł od osoby (8 godz.)

Uwaga: szkolenia odbywają się w małych kameralnych czteroosobowych grupach. Uczestnicy otrzymują komplet narzędzi oraz materiały wspomagające.

Opracowanie indywidualnych programów rozwoju zawodowego nauczycieli na podstawie diagnozy ich kompetencji

Standardowe ustalanie potrzeb szkoleniowych poprzez propozycje samych nauczycieli w oparciu o ofertę szkoleń nie w pełni przekłada się na podnoszenie jakości pracy nauczycieli. Proponujemy diagnozę kompetencji zawodowych nauczycieli w oparciu o koncepcję pracy szkoły. Zastosowania skali ocen w czasie rozmowy z nauczycielem pomoże określić, jakie szkolenie jest mu potrzebne lub który nauczyciel może być mentorem dla poszczególnych nauczycieli. Prezentowana koncepcja jest stosowana w korporacjach. Uczestnicy otrzymują:

 • Kartę diagnozy kompetencji zawodowych nauczyciela,
 • Wzór rozmowy diagnostycznej,
 • Wzór planu doskonalenia zawodowego nauczyciela,
 • Wykaz metod wspierania rozwoju nauczycieli.

Cele szkolenia:

  • Poznanie struktury karty diagnozy poziomu kompetencji zawodowych nauczycieli,
  • Modyfikacja karty diagnozy zgodnie z koncepcją pracy własnej szkoły,
  • Poznanie metod zbierania informacji o pracy nauczyciela,
  • Poprowadzenie rozmowy diagnostycznej z nauczycielem,
  • Opracowanie planu doskonalenia nauczycieli na podstawie wyników rozmów diagnostycznych.
Cena szkolenia: 150 zł od osoby (8 godz.)

Uwaga: szkolenia odbywają się w małych kameralnych czteroosobowych grupach. Uczestnicy otrzymują komplet narzędzi oraz materiały wspomagające.

Monitorowanie realizacji podstawy programowej I i II etapu szkoły podstawowej

W bieżącym roku szkolnym monitorowanie realizacji podstawy programowej jest objęte ewaluacją problemową Lubelskiego Kuratora Oświaty. Realizacja podstawy programowej jest podstawowym zadaniem szkoły. Nasze szkolenie daje wgląd w to, na jakim poziomie uczniowie osiągają obowiązkowe treści. Narzędzia pomagają w opracowaniu merytorycznej, bogatej treściowo oceny opisowej. Monitorowanie pozwoli na diagnozę osiągnięć uczniów bez potrzeby stosowania organizowanych komercyjnie przez firmy zewnętrzne jednostkowych badań, które są stresujące dla uczniów i nieprecyzyjne w diagnozie. Umożliwi też (chętnym) wyeliminowanie stopni szkolnych z praktyki edukacji wczesnoszkolnej. Wszystkie narzędzia są wystandaryzowane i pochodzą z poradnika „Nie taki diabeł straszny – monitorowanie realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego i I etapu edukacji” wydanego przez ORE. Narzędzia do I i II etapu są przetestowane w małych i dużych szkołach. Uczestnicy otrzymują:

 • Karty diagnozy osiągnięć uczniów do wszystkich zajęć edukacyjnych w szkole podstawowej,
 • Kartę ustalania metod sprawdzania osiągnięć uczniów,
 • Kartę planowania zajęć,
 • Przykładową procedurę monitorowania,
 • Schemat raportu z badań

Cele szkolenia:

  • Opracowanie procedury monitorowania,
  • Posługiwanie się metodami i narzędziami badawczymi,
  • Poznanie struktury i treści raportu z badań.
Cena szkolenia: 150 zł od osoby (8 godz.)

Portfolio jako nowoczesna kształtująca metoda obserwacji rozwoju ucznia

Portfolio – teczki systematycznie zbieranych prac uczniowskich, które ilustrują indywidualne osią-gnięcia, postępy i sposoby postępowania. Nadrzędnym celem portfolio jest obudzenie w uczniu poczucia własności wobec swoich dokonań, rodzi ono bowiem dumę, odpowiedzialność i chęć uczenia się. Portfolio to samoocena ucznia nastawiona na jego sukces. Uczeń z pomocą nauczyciela wybiera swoje najlepsze prace tworząc teczkę zwaną właśnie portfolio. Jest to świadectwo jego osiągnięć umożliwiające rozpoznanie jego mocnych stron np. według wielorakiej inteligencji Gardnera oraz pomoże w planowaniu dalszego rozwoju dziecka. Metoda portfolio jest przyjazna dla dziecka i rodziców. Jeśli chcecie mieć Państwo w szkole uczniów, którzy wierzą w swoje możliwości i są zmotywowani do dalszej pracy, należy skorzystać z naszego szkolenia. Uczestnicy otrzymają przykładowe portfolio oraz teoretyczne opracowanie tej metody.

Cele szkolenia:

  • Poznanie podstaw teoretycznych metody portfolio,
  • Analiza przykładowych portfolio dzieci,
  • Ustalenie zasad stosowania portfolio.
Cena szkolenia: 100 zł od osoby (4 godz.)